KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
AKTUALNOŚCI
22
02.2016
 
Seniorzy dla demokracji - aktywizacja, partycypacja, wolontariat - Polsko - ukraińska współpraca

 

 

Już pod koniec lutego odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach polsko ukraińskiego projektu Seniorzy dal demokracji - aktywizacja, partycypacja, wolontariat. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Rodziną Kolpinga we Lwowie. Jego celem jest wzmocnienie partycypacji publicznej seniorów na Ukrainie. Projekt jest współfinansowany w ramach programu „Przemiany w regionie -RITA.

 

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji pozarządowych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako partnera ukraińskiego dialogu społecznego z władzami lokalnymi w sprawach senioralnych oraz zaangażowanie seniorów 6 kolpingowskich UTW na Ukrainie do współdecydowania o sprawach społeczności lokalnej. Polskie Dzieło Kolpinga zorganizuje dla 14 liderów ukraińskich UTW wizytę studyjną w Małopolsce. Wezmą w niej udział przedstawiciele 6 kolpingowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Ukainie: ze Lwowa, Łucka, Iwanofrankowska, Użgoradu, Czerniowiec i Stryja. 
W ramach wizyty przeprowadzone zostaną spotkania nt. współpracy seniorów z samorządem i działań Rad Seniorów w Kolpingowskich Klubach Seniora w Polsce, spotkania z przedstawicielami władz samorządowych i organizacjami prosenioralnymi, oraz spotkania szkoleniowe. Efektem wizyty ma być identyfikacja dobrych praktyk związanych z partycypacją publiczną seniorów i zaproponowanie dobrych rozwiązań w społecznościach lokalnych na Ukrainie. Celem długofalowym jest powołanie Rad Seniorów i poprawa jakości życia ukraińskich seniorów sześciu lokalnych społeczności. Jak wynika z badań i własnych doświadczeń Dzieła Kolpinga jest duża potrzeba rozwijania działań prosenioralnych również na Ukrainie, w tym rozwiązań wspierających partycypacje publiczną seniorów.

 


Badania demograficzne potwierdzają starzenie się społeczeństwa ukraińskiego, choć jego dynamika nie jest aż taka, jak w Polsce. Osoby starsze w wieku pow. 65 lat stanowią na Ukrainie 21,4% (wg НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: Імперативи демографічного старіння, Київ, 2014 r), a do 2025r oczekuje się wskaźnika na poziomie 25%. Także na Ukrainie seniorzy to grupa społeczna postrzegana jako bierna, słaba fizycznie, nieatrakcyjna ekonomicznie, niewykwalifikowana, stanowiąca obciążenie dla publicznych systemów opieki społ. Według Global AGE Watch Index 2013 z 91 ujętych w rankingu krajów Ukraina zajęła 66 miejsce, a w aspekcie poziomu życia ukraińskich seniorów (bezpieczeństwo fizyczne, więzi społeczne, dostęp do swobód) 86 miejsce z 91 krajów. Dane te uzasadniają konieczność działań na rzecz poprawy współpracy z administracją i egzekwowania praw obywatelskich seniorów. Zalążki współpracy organizacji senioralnych, w tym stowarzyszenia Rodzina Kolpinga we Lwowie, z administracją publiczną we Lwowie już istnieją. Departament Ochrony Społecznej Rady Miejskiej Lwowa pracuje z osobami starszymi w obszarach:
•    program opieki domowej seniorów i niepełnosprawnych 
•    program tworzenia grup interesu w regionalnym centrum

 


W ramach współpracy Miasta Lwów z NGOs w zakresie projektów społecznych na rzecz osób starszych (wyżywienie, pomoc humanitarna, opieka medycznej) oprócz Rodziny Kolpinga działają: Pomoc Maltańska, Fundacja Charytatywna, Caritas Lwów UGCC, Fundusz Pomocy, Helping Age.
Aktywność społeczna na Ukrainie jest niska (83,6% Ukraińców nie należy do żadnej NGO- wg „Ukraine Analysen nr 114, 12.03.2013), ale widać pozytywne tendencje wzrostu, spowodowane koniecznością bronienia swoich praw przez obywateli. Istotnym zadaniem jest zatem włączenie seniorów do budowania demokratycznego społeczeństwa i ich udział w tworzeniu publicznych programów na rzecz osób starszych zarówno na poziomie miasta, województwa i państwa. 

 


Pierwsze próby udziału seniorów w tworzeniu programu dla Miasta Lwów już zostały podjęte w 2014 r. Do tej pory odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami służb społecznych, ale nie przyniosły one pożądanego rezultatu. Jedną z przyczyn jest brak doświadczenia, umiejętności i wiedzy w zakresie narzędzi i mechanizmów i sposobów partycypacji ukraińskich seniorów. Dlatego możliwość poznania polskich doświadczeń będzie bardzo cenna dla dalszych działań w tym zakresie.

 


W Polsce potencjałem dla aktywności obywatel. osób starszych są m.in. Rady Seniorów, które pełnią rolę pośrednika pomiędzy starszymi mieszkańcami gminy, a samorządem. Jako organy inicjatywno-doradcze mają pozytywny wpływ na rozwiązywanie spraw społeczności lokal. W ramach projektu przekazane zostaną doświadczenia polskiego Dzieła Kolpinga i innych stowarzyszeń  także w zakresie tworzenia i działania Rad Seniorów.

 

Dzieło Kolpinga na Ukrainie prowadzi od r. 2010 działania dla seniorów poprzez  kolpingowskie UTW, z których pierwszy powstał we Lwowie-obecnie liczy 200 członków. Kolejne UTW gromadzące ok. 400 seniorów powstały w Stryju, Czerniowcach, Iwanofrankowsku, Łucku i Użgorodzie.
W 2015r. stworzono Koordynacyjną Radę UTW w celu wzmocnienia działań UTW i wsparcia współpracy między nimi.


Wspólny projekt w zakresie aktywizacji i partycypacji seniorów  na Ukrainie został opracowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce i Rodzinę Kolpinga we Lwowie zgodnie z przyjętymi perspektywami rozwoju działań ukraińskich UTW. Projekt uzupełnia ofertę aktywizującą ukraińskich seniorów w zakresie wzmacniania ich podmiotowości obywatelskiej. i korzystania z pełni praw.

 

 

Beata Harasimowicz

 

 

Polsko – ukraiński projekt współfinansowany ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA- Przemiany w regionie realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

« powrót

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON