KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
AKTUALNOŚCI
29
05.2015
 
Podsumowanie działań projektowych w brzeskim Klubie Seniora

 

Spotkania grupy samopomocowej w Brzesku odbywały się w każdym miesiącu w okresie styczeń - kwiecień 2015r. W czasie spotkań omawiano działania podejmowane w miesiącu poprzednim, dzielono się spostrzeżeniami i pomysłami na kolejne przedsięwzięcia.

Na spotkaniach grupy poruszane były tematy związane z opieką nad chorymi, osobami niepełnosprawnymi i samotnymi, osobami starszymi,, którymi zajmują się seniorzy-wolontariusze. Wymieniano także doświadczenia z dotychczasowych działań zaznaczając, że potrzeby są bardzo duże, przybywa osób wymagających zainteresowania i opieki. Po ostatnim spotkaniu w kwietniu seniorzy udali się z darami – wcześniej zebraną odzieżą, obuwiem, środkami higienicznymi do pielęgnacji, zabawkami itp. do podopiecznych miejscowej Ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki, w której przebywają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Szczególnie tam praca wolontariuszy jest potrzebna, choć niełatwa. 

Samopomoc to nie tylko opieka nad chorymi czy samotnymi, ale także działania motywujące osoby samotne do wyjścia z domu, spotkania z innymi seniorami, nawiązanie kontaktów. Dlatego seniorzy z brzeskiego Klubu zorganizowali w styczniu wyjazd do Opery Krakowskiej, a w lutym spotkanie z okazji kończącego się karnawału. Takie spotkania integrują i pozwalają porozmawiać na różne tematy w miłej atmosferze.

 

Spotkanie coachingowe

W połowie stycznia odbyło się spotkanie coachingowe połączone ze spotkaniem grupy samopomocowej. W czasie tego spotkania zastanawiano się nad problemami i potrzebami seniorów. Wnioski, do których doszli, były punktem wyjścia do napisania planu projektu, który seniorzy złożyli w tegorocznej edycji konkursu finansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego działania bezpośrednio nawiązywały do tych podejmowanych na rzecz seniorów w projekcie „Seniorzy dla demokracji” i uwzględniały pomoc świadczoną wolontaryjnie na rzecz starszych mieszkańców powiatu brzeskiego.

 

Szkolenie  „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”

Brzescy Seniorzy z Kolpingowskiego Klubu Seniora uczestniczyli w połowie kwietnia w drugim szkolenia pn. „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”. Pierwsze szkolenia odbyły się w listopadzie 2014 r. W ramach szkoleń uczestnicy zdobyli wiedzę m.in. nt. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z administracją lokalną oraz znaczenia i korzyści konsultacji społecznych dla rozwoju społeczności lokalnych. Poznali także przykłady technik prowadzenia procesów partycypacji publicznej oraz dowiedzieli się o ustawowych zobowiązaniach samorządów w zakresie pomocy udzielanej dla organizacji pozarządowych (NGO). 

Podsumowaniem szkoleń  z prowadzącą panią Magdaleną Szczudło jest opracowany program: Rozwój lokalnych działań publicznych i pozarządowych na rzecz Gminy Brzesko przyjaznej starzeniu się. 

Wśród działań, jakie powinny być podjęte, seniorzy uznali za potrzebne m.in: rozwój terenów zielonych i przystosowanie terenów dotychczas zagospodarowanych, poprzez zwiększenie ilości ławek, rozbudowę ścieżek rowerowych. Ważna jest modernizacja chodników, w szczególności obniżenie krawężników, które ułatwi poruszanie się osobom starszym, na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób starszych, korzystających z budynków użyteczności publicznej takich jak urzędy, banki powinny powstać odrębne systemy kolejkowe, aby usprawnić i ułatwić im korzystanie z tych miejsc i usług.

Ważny dla seniorów jest także rozwój transportu publicznego, który byłby dostępny dla osób korzystających z wózków. Obecna komunikacja prywatna zapewnia wąskie, ciasne busy niedostosowane do osób na wózkach.

Wśród rozwiązań, jakie mogą pomóc w realizacji tych i wielu innych potrzeb seniorów może być powołanie Gminnej Rady Seniora i zespołów roboczych nt. polityki senioralnej Miasta, która do tej pory nie funkcjonuje w mieście Brzesku.

 


Kurs komputerowy  - Internet jako narzędzie aktywności obywatelskiej

W ramach działań projektowych seniorzy mieli możliwość skorzystania z kursu komputerowego. W kursach wzięło udział 29 osób w dwóch grupach – podstawowej i średniozaawansowanej. W czasie 25-godzinnych zajęć dla każdej z grup uczestnicy poznali zasady posługiwania się komputerem i korzystania z możliwości jakie to stwarza. Nabyli umiejętności zgrywania zdjęć z komputera na inne nośniki – np. płytę CD czy pendrive W czasie nauki korzystania z Internetu seniorzy nauczyli się, jak obsługiwać pocztę mailową, przesyłać zdjęcia, komunikować się z innymi poprzez program skype. 

Wielu uczestników pierwszy raz miało kontakt z komputerem i było to dla nich ciekawe doświadczenie. Kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowanie czego dowodem jest prawie 100 % frekwencja na zajęciach. Wiele osób, zwłaszcza nie mających kontaktu z komputerem wcześniej z chęcią skorzystałoby z możliwości udziału w kolejnym szkoleniu. Otwarcie się i korzystanie z nowych technologii okazało się nie tak trudne, jak się wcześniej wydawało. Ważnym i cennym jest fakt, że  w czasie zajęć pomagali jedni drugim, atmosfera była przyjazna i nie brakowało dobrego humoru.

 

Stanisława Karwala-Ciaciek

« powrót

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON